Esta página tem: postagens e comentários
Pesquisa personalizada

sexta-feira, 29 de agosto de 2008


LÍNGUA JAPONESA

Nihongo - Como conjugar os verbos - Futuro

Abrirei - akeru, akemasu
Acordarei - okiru, okimasu
Andarei - aruku, arukimasu
Aprenderei, estudarei - narau, naraimasu
Aprenderei, memorizarei - oboeru, oboemasu
Arrancarei - nuku, nukimasu
Assistirei, verei - miru, mimasu
Beberei - nomu, nomimasu
Brincarei - Asobu, asobimasu
Cairei - Ochiru, ochimasu
Cantarei - Utau, utaimasu
Chorarei - Naku, nakimasu
Comerei - Taberu, tabemasu
Contarei(verificarei a quantidade) - Kazoeru, kazoemasu / Farei uma conta - keisan wo suru(shimasu)
Continuarei - Tsuzukeru, tsuzukemasu
Conversarei - Hanasu, hanashimasu
Correrei - Hashiru, hashirimasu
Darei - Ageru, agemasu
Descerei - Oriru, orimasu
Dividirei - Wakeru, wakemasu
Dormirei - Neru, nemasu
Elevarei, erguerei - Ageru, agemasu
Esconderei - Kakusu, kakushimasu
Escutarei - Kiku, kikimasu
Estudarei - Benkyou wo suru(shimasu)
Falarei - Hanasu, hanashimasu
Farei - Suru(shimasu), yaru(yarimasu)
Farei uma conta - Keisan wo suru(shimasu)/ Verificarei a quantidade - Kazoeru(kazoemasu)
Fecharei(fechar a porta, fechar algum objeto...) - Shimeru, shimemasu
Vou - Iku, ikimasu
Jogarei (arremessarei) - Nageru, nagemasu
Jogarei (jogarei fora) - Suteru, sutemasu
Jogarei(game, volley...) - Geemu yaru(yarimasu)./ Bare-booru yaru(yarimasu)
Lavarei - Arau, araimasu
Lerei - Yomu, yomimasu
Mexerei - Sawaru, sawarimasu
Mostrarei - Miseru, misemasu
Pegarei - Toru, torimasu
Encerarei - Migaku, migakimasu
Receberei - Morau, moraimasu
Rirei - Warau, waraimasu
Subirei - Agaru, agarimasu
Telefonarei - Denwa wo kakeru(kakemasu)/Denwa wo suru(shimasu)
Terminarei - Owaru, owarimasu
Tomarei um banho - Abiru, abimasu
Verei - Miru, mimasu

Um comentário:

SomeBody disse...

Gostei muito .. estava muito tempo procurando por verbos.
obrigado! :)