Esta página tem: postagens e comentários
Pesquisa personalizada

sexta-feira, 29 de agosto de 2008


LÍNGUA JAPONESA

Nihongo - Como conjugar os verbos - Futuro

Abrirei - akeru, akemasu
Acordarei - okiru, okimasu
Andarei - aruku, arukimasu
Aprenderei, estudarei - narau, naraimasu
Aprenderei, memorizarei - oboeru, oboemasu
Arrancarei - nuku, nukimasu
Assistirei, verei - miru, mimasu
Beberei - nomu, nomimasu
Brincarei - Asobu, asobimasu
Cairei - Ochiru, ochimasu
Cantarei - Utau, utaimasu
Chorarei - Naku, nakimasu
Comerei - Taberu, tabemasu
Contarei(verificarei a quantidade) - Kazoeru, kazoemasu / Farei uma conta - keisan wo suru(shimasu)
Continuarei - Tsuzukeru, tsuzukemasu
Conversarei - Hanasu, hanashimasu
Correrei - Hashiru, hashirimasu
Darei - Ageru, agemasu
Descerei - Oriru, orimasu
Dividirei - Wakeru, wakemasu
Dormirei - Neru, nemasu
Elevarei, erguerei - Ageru, agemasu
Esconderei - Kakusu, kakushimasu
Escutarei - Kiku, kikimasu
Estudarei - Benkyou wo suru(shimasu)
Falarei - Hanasu, hanashimasu
Farei - Suru(shimasu), yaru(yarimasu)
Farei uma conta - Keisan wo suru(shimasu)/ Verificarei a quantidade - Kazoeru(kazoemasu)
Fecharei(fechar a porta, fechar algum objeto...) - Shimeru, shimemasu
Vou - Iku, ikimasu
Jogarei (arremessarei) - Nageru, nagemasu
Jogarei (jogarei fora) - Suteru, sutemasu
Jogarei(game, volley...) - Geemu yaru(yarimasu)./ Bare-booru yaru(yarimasu)
Lavarei - Arau, araimasu
Lerei - Yomu, yomimasu
Mexerei - Sawaru, sawarimasu
Mostrarei - Miseru, misemasu
Pegarei - Toru, torimasu
Encerarei - Migaku, migakimasu
Receberei - Morau, moraimasu
Rirei - Warau, waraimasu
Subirei - Agaru, agarimasu
Telefonarei - Denwa wo kakeru(kakemasu)/Denwa wo suru(shimasu)
Terminarei - Owaru, owarimasu
Tomarei um banho - Abiru, abimasu
Verei - Miru, mimasu

segunda-feira, 25 de agosto de 2008

Ageru? Kureru?

Ageru - Dar
Kureru - DarAgeru ou Kureru? Saiba diferenciar!

Quando você pratica a ação, usa-se AGERU.

No Natal eu vou lhe dar um presente.
Kurisumasu ni watashi ga anata ni puresento wo ageru(agemasu).
Kurisumasu ni puresento wo agemasu.Quando outra pessoa praticar a ação, então usa-se KURERU.

Sr. Yamada me disse que ajudará no serviço.
Yamada san wa watashi no shigoto wo tetsudatte kureru to iimashita.

sexta-feira, 1 de agosto de 2008


LÍNGUA JAPONESA

Nihongo - Verbos na forma negativa - modo informal

Não Abri - akete inai
Não Acordei - okite inai
Não Andei - aruite inai
Não Aprendi, não estudei - naratte inai
Não Aprendi, não memorizei - oboete inai
Não Arranquei - nuite inai
Não Assisti, não vi - mite inai
Não Bebi - nonde inai
Não Bocejei - Akubi wo shite inai
Não Brinquei - Asonde inai
Não Cai - Ochite inai
Não Cantei - Utatte inai
Não Chorei - Naite inai
Não Comi - Tabete inai
Não Contei(verificar quantidade) - Kazoete inai / Não fiz a conta - Keisan wo shite inai
Não Continuei - Tsuzukete inai
Não Conversei - Hanashite inai
Não Corri - Hashitte inai
Não Dei - Agete inai
Não Desci - Orite inai
Não Dividi - Wakete inai
Não Dormi - Nete inai
Não Elevei, não ergui - Agete inai
Não Escondi - Kakushite inai
Não Escutei - Kiite inai
Não Estudei - Benkyou wo shite inai
Não Falei - Hanashite inai
Não Fiz - Shite inai, yatte inai
Não Fiz a conta - Keisan wo shite inai/ Não verifiquei a quantidade - Kazoete inai
Não Fechei(fechar a porta, fechar algum objeto...) - Shimete inai
Não Fui - Itte inai
Não Joguei (arremessei) - Nagete inai
Não Jogeui (joguei fora) - Sutete inai
Não Joguei(game, volley...) - Geemu yatte inai./ Bare-booru yatte inai.
Não Lavei - Aratte inai
Não Li - Yonde inai
Não Levantei, não ergui- Agete inai
Não Mexi - Sawatte inai
Não Mostrei - Misete inai
Não Peguei - Totte inai
Não Poli, não encerei - Migaite inai
Não Recebi - Moratte inai
Não Ri - Waratte inai
Não Subi - Agatte inai
Não Telefonei - Denwa wo kakete inai/Denwa wo shite inai.
Não Terminei - Owatte inai
Não Tomei banho - Abite inai
Não Vi - Mite inai

quinta-feira, 10 de julho de 2008


LÍNGUA JAPONESA

Nihongo - Como conjugar os verbos (Passado) - Modo informal

Abri - aketa
Acordei - okita
Andei - aruita
Aprendi, estudei - naratta
Aprendi, memorizei - oboeta
Arranquei - nuita
Assisti, vi - mita
Bebi - nonda
Bocejei - Akubi wo shita
Brinquei - Asonda
Cai - Ochita
Cantei - Utatta
Chorei - Naita
Comi - Tabeta
Contei(verificar quantidade) - Kazoeta / Fiz uma conta - Keisan wo shita
Continuei - Tsuzuketa
Conversei - Hanashita
Corri - Hashitta
Dei - Ageta
Desci - Orita
Dividi - Waketa
Dormi - Neta
Elevei, ergui - Ageta
Escondi - Kakushita
Escutei - Kiita
Estudei - Benkyou wo shita
Falei - Hanashita
Fiz - Shita, yatta
Fiz uma conta - Keisan wo shita/ Verifiquei alguma quantidade - Kazoeta
Fechei(fechar a porta, fechar algum objeto...) - Shimeta
Fui - Itta
Joguei (arremessei) - Nageta
Joguei (joguei fora) - Suteta
Joguei(game, volley...) - Geemu yatta./ Bare-booru yatta.
Lavei - Aratta
Li - Yonda
Levantei, ergui- Ageta
Mexi - Sawatta
Mostrei - Miseta
Peguei - Totta
Poli, encerei - Migaita
Recebi - Moratta
Ri - Waratta
Subi - Agatta
Telefonei - Denwa wo kaketa/Denwa wo shita.
Terminei - Owatta
Tomei banho - Abita
Vi - Mita

segunda-feira, 7 de julho de 2008


LÍNGUA JAPONESA

Nihongo - Verbos no Presente

Presente Afirmativo
Akeru - Abro
Okiru - Acordo
Aruku - Ando
Narau - Aprendo
Oboeru - Aprendo,memorizo
Isogu - Apresso
Nuku - Retiro/ Extraio
Miru - Olho
Nomu - Bebo
Akubi wo suru - Bocejo
Asobu - Brinco
Ochiru - Caio
Utau - Canto
Naku - Choro
Taberu - Como
Kazoeru - Conto
Tsuzukeru - Continuo
Hanasu - Converso
Hashiru - Corro
Ageru - Dou
Oriru - Desço
Wakeru - Divido
Neru - Durmo
Agaru - Levanto
Kakusu - Escondo
Kiku - Escuto
Benkyou wo suru - Estudo
Iu -Falo
Suru - Faço
Keisan suru - Conto(matemática)
Shimeru - Fecho
Iku - Vou
Nageru - Jogo
Suteru - Jogo
Arau - Lavo
Yomu - Leio
Ageru - Dou
Sawaru - Relo/ mexo
Miseru - Mostro
Toru - Pego
Migaku - Encero
Morau - Ganho
Warau - Rio
Agaru - Levanto
Denwa wo kakeru - Telefono
Owaru - Acabo
Abiru - Tomo banho
Miru - Vejo